Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości oraz obiekty budowlane takie jak grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania stanowi dla gruntów stanowi powierzchnia gruntu, dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa budynku. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast zwolnione od podatku od nieruchomości są

budowle kolejowe, budowle portowe, budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową i inne. Od podatku od nieruchomości zwolnione są również takie podmioty jak: uczelnie, szkoły, placówki kształcące.