Wszystko zależy od tego, czy kupujemy dom na rynku pierwotnym czy wtórnym, do wniosku o kredyt trzeba dołączyć nieco inny komplet dokumentów dotyczących nieruchomości. W obu przypadkach jednak banki zwykle wymagają odpisu z księgi wieczystej i umowy przedwstępnej. W przypadku zakupu domu na rynku pierwotnym konieczne są takie dokumenty jak: odpis księgi wieczystej, umowa przedwstępna, dokumenty rejestracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dewelopera, pozwolenie na budowę lub na użytkowanie, wypis z rejestru gruntów.

Natomiast w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym podstawowymi dokumentami są odpis księgi wieczystej, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości obecnego właściciela (na przykład akt notarialny) i umowa przedwstępna oraz wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli chcemy jednocześnie uzyskać środki na nabycie nieruchomości i jej remont, do wniosku kredytowego musi dołączyć kosztorys określający zakres planowanych prac remontowych, ich koszt oraz termin wykonania.